Back

ⓘ Fəlsəfə tarixi antik dövrdən bu günə qədər fəlsəfənin inkişaf yolunu, strategiyasını, filosofların fəlsəfi nəzəriyyələrini, sistemlərini, baxışlarını öyrənir. F ..
Fəlsəfə tarixi
                                     

ⓘ Fəlsəfə tarixi

Fəlsəfə tarixi antik dövrdən bu günə qədər fəlsəfənin inkişaf yolunu, strategiyasını, filosofların fəlsəfi nəzəriyyələrini, sistemlərini, baxışlarını öyrənir. Fəlsəfə tarixinin subyekti fəlsəfə tarixçisidir. Fəlsəfə tarixi inkişaf müddətində müəyyən mərhələlərdən keçmiş, çoxsaylı müstəqil düşüncələr, ideyalar, nəzəriyyələrlə zənginləşmişdir. Fəlsəfə tarixçisi tarixşünaslıq elminin də məsələyə yanaşma üslub və metodlarından, kriteriyalarından çıxış edərək Fəlsəfə tarixi ni öyrənir.

Antik dövrdən bu yana Fəlsəfə tarixi fəlsəfəni dövrlərə və yerlərə bölərək mərhələli şəkildə tədqiq edir. İlk fəlsəfi fikirlərin yaranıb inkişaf etdiyi qədim Şərq dünyası olmuşdur. Bu baxımdan fəlsəfə tarixçisi Şərq düşüncələrinə dövr və məkan prizmalarından yanaşaraq mövzunu Qədim Şərq fəlsəfəsi adı altında tədqiq edir.

Lakin fəlsəfənin beşiyi hesab olunan Şərq dünyası ilə bərabər fəlsəfi düşüncələrin sistemləşdirilməsində və zənginləşdirilməsində əhəməiyyətli yerə və rola malik Antik fəlsəfənin Qədim yunan - roma fəlsəfəsidə adını çəkmək mümkündür. Qədim dövrdən etibarən fəlsəfə müəyyən dövrlərə və bölgələrə ayrılaraq araşdırılmış, tədqiq olunmuşdur.

 • Qədim dünya fəlsəfəsi
 • Yunan-roma fəlsəfəsi
 • Qədim Şərq fəlsəfəsi
 • Avropa fəlsəfəsi
 • Orta əsrlər fəlsəfəsi
 • Şərq fəlsəfəsi
 • Yeni dövr fəlsəfəsi
 • Yeni dünya Amerika fəlsəfi düşüncə tərzi
 • Qərb fəlsəfi düşüncə təzi
 • Şərq fəlsəfi düşüncə tərzi
 • Müasir fəlsəfə
                                     

1. Ədəbiyyat

 • Uill Dürant. Fəlsəfi hekayətlər: dünya fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrinin həyat və baxışları. Azərbaycan dilinə tərcümə edən - fəlsəfə elmləri doktioru Adil Əsədov. Bakı: Zəkioğlu, 2006.
 • Adil Əsədov. Fəlsəfə tarixindən etüdlər: İdeal və reallıq arasında ziddiyyət və onun Qərb, rus və Şərq təfəkküründə həll imkankarı. Bakı: Təknur, 2007. – 116s.
 • Adil Əsədov. Yunan fəlsəfəsiindən etüdlər: yunan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair. Ön sözün müəllifi – fəlsəfə elmləri doktioru Tahirə Allahyarova. Bakı: Təknur, 2008.
 • Gunnar Skirbekk, Nils Gilye. Fəlsəfə tarixi. Azərbaycan dilinə tərcümə edən - fəlsəfə elmləri doktioru Adil Əsədov. Bakı: Zəkioğlu, 2007.
 • Adil Əsədov. Anqlo-amerikan fəlsəfəsiindən etüdlər Ön sözün müəllifi – fəlsəfə elmləri doktioru Tahirə Allahyarova.Bakı: Təknur, 2008.
                                     
 • nəzəriyyələrini, sistemlərini, baxışlarını öyrənir. Fəlsəfə tarixinin subyekti fəlsəfə tarixçisidir. Fəlsəfə tarixi tarixi inkişaf müddətində müəyyən mərhələlərdən
 • nömrəli Qərarı ilə Fəlsəfə İnstitutunun adı dəyişdirilərək Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu adlandırılmışdır. Azərbaycan fəlsəfə tarixi sosial - mənəvi inkişafın
 • 2016 Antik fəlsəfə tarixi PDF 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC. 154 155. ISBN 5 - 89968 - 061 - X. 2016 tarixində arxivləşdirilib PDF İstifadə tarixi 2016 - 08 - 16
 • Fəlsəfə və ictimai inkişaf tarixi fəlsəfə elminin əsas istiqamətlərindən biri. Azərbaycanda fəlsəfə tarixinin öyrənilməsi sahəsində A.O. Makovelski
 • Siyasi fəlsəfə - Fəlsəfə və siyasi elmin qovşağında yerləşən, siyasətə, siyasi dəyərlərə, siyasi gerçəkliyin mahiyyətinə və siyasi analizin ilkin intellektual
 • sahəvi sovet ensiklopediyası. Nəşriyyatın ən əsas məqsədi fəlsəfə tarixi və sosiologiya, dialektik və tarixi materializm, psixologiya və müasir təbiətşünaslığın
 • professor M.M.Qasımov işləmişlər. 1976 - cı ildən Fəlsəfə kafedrası dialektik materializm və tarixi materializm kafedraları kimi fəaliyyət göstərmişdir
 • Analitik fəlsəfə ing. Analytic philosophy - XX əsrin ənənəvi fəlsəfi dünyaörüşlərinə qarşı çıxmaqla yaradılmış fəlsəfi bir məktəb. Bu məktəb həmçinin
 • Sosial fəlsəfə - cəmiyyətdə baş verən hadisələri öyrənən elm. Sosial fəlsəfə cəmiyyətdə baş verən proseslərin məntiqi gedişini öyrənərkən aşağıdakı prinsiplərə
 • qazlaşdırılmasının tarixi - sosioloji aspektlərini araşdırmışdır. İlk dəfə Azərbaycan dilində antik fəlsəfə tarixi dərsliyini eləcə də erkən Xristianlığın fəlsəfə tarixinə
 • Harri Potter və Fəlsəfə Daşı ing. Harry Potter and the Philosopher s Stone - Coan Roulinq tərəfindən yazılmış Harri Potter romanlar seriyasından olan

Users also searched:

...