Back

ⓘ Ölçü, fəlsəfə. Ölçü - predimetin və ya hadisənin keyfiyyət və kəmiyyət müəyyənliyinin üzvi vəhdətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyadır. Keyfiyyət özünəməxsusluğu ..
                                     

ⓘ Ölçü (fəlsəfə)

Ölçü - predimetin və ya hadisənin keyfiyyət və kəmiyyət müəyyənliyinin üzvi vəhdətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyadır.

Keyfiyyət özünəməxsusluğu olan hər bir obyektə müəyyən kəmiyyət xarakteristikaları xasdır. Bu xarakteristikalar dəyişkən və mütəhərrikdir. Lakin onların özünün dəyişməsi zəruri surətdə müəyyən hüdudlarla məhdudlaşır ki, bunlardan kənara çıxdıqda kəmiyyət dəyişmələri keyfiyyət dəyişmələrinə gətirib çıxarır.Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu. Bu hüdudlar Ölçüdür. Öz növbəsində mövcud obyektin keyfiyyətinin dəyişməsi onun kəmiyyət xarakteristikalarının və ölçüsünün dəyişməsi ilə nəticələnir.Kəmiyyət və keyfiyyətin əlaqəsi və vəhdəti mövcud obyektin təbiətindən asılıdır. Əgər obyektin inkişafını nəzərdən keçirsək, o zaman bu prosesin bir pilləsindən digər pilləsinə keçid nöqtələri dəyişkən nöqtələr kimi aşkara çıxır. Belə düyün nöqtələri sistemini ölçülərin düyün xətti adlandırmaq qəbul olunmuşdur. Fəlsəfə tarixində Ölçü kateqoriyasını ilk dəfə Hegel hazırlamışdır.

                                     
  • Riyaziyyatda bax Çoxluqlar nəzəriyyəsi Zərgərlikdə bax Karat ölçü vahidi Fəlsəfədə bax Ölçü fəlsəfə və s. Xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə fiziki kəmiyyətlərin
  • Forma yun. μορφή, lat. forma - qəbul edilmiş normativ xarici ölçü görünüş. Forma fəlsəfə - materiyaya aid olan, məzmun anlayışına əks olan fəlsəfi kateqoriya
  • İskəndərov Elman Xeyrulla oğlu - texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, İlin Vətənpərvər tədqiqatçı alimi mükafatının və qızıl medalının laureatı. Elman
  • nailiyyətlərinin böyüklüyünü təsdiq edir. Antik fəlsəfə fəlsəfənin ayrıca bir fənn kimi meydana gəlməsini ifadə edir. Antik fəlsəfə anlayışı altında Qədim Yunanıstanda
  • приборостроения и информатики - Rusiyada universitet cihazqayırma, informasiya - ölçü və idarəetmə sistemləri, telekommunikasiya texnologiyaları, robot texnikası
  • vinilxlorid, elektrik avadanlıqlarının lampa, müxtəlif cərəyan mənbələri ölçü və nəzarət cihazlarının termometr, monometr civətərkibli tibb preparatlarının
  • Temperatur t hərfi ilə işarə edilir və ölçü vahidi C dərəcə selsi qəbul olunur. Belə termometrin üzərində onun ölçü vahidi yazılır. Biz temperatur ölçmələrində
  • əxlaqi həyatın ölçüsü olaraq duyğunu əhatəyə alan təlimlərin ümumi adı. Fəlsəfə və ədəbiyyatda daha geniş rast gəlinir. Çox vaxt rasionalizmə qarşı çıxma
  • üzərində həyata keçirilən müzakirələrin, zehin problemlərinin, yeni bir ölçü qazanan məlumat probleminin, cinsəllik məsələlərinin yadlaşma və iqtidar
  • katolik mövqeyindən yanaşan İvo Andriç Türklərə münasibətdə obyektivliyi, ölçü və ədalət hissini sona qədər qoruyub saхlaya bilməmişdi. Ona görə də müsəlman

Users also searched:

fəlsəfə kitabları, ramiz mehdiyev fəlsəfə pdf,

...
...
...