Back

ⓘ Sosial fəlsəfə cəmiyyətdə baş verən proseslərin məntiqi gedişini öyrənərkən aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: birinci - sosial determinizm sosial hadisələr arası ..
                                     

ⓘ Sosial fəlsəfə

Sosial fəlsəfə cəmiyyətdə baş verən proseslərin məntiqi gedişini öyrənərkən aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: birinci - sosial determinizm sosial hadisələr arasında səbəb-nəticə və qanunauyğun əlaqələrin hərtərəfli nəzərə alınmasıdır, ikinci – tarixilik prinsipi ictimai həyatı dəyişilmə və dinamikada götürmək, üçüncü – varislik prinsipi mühavizəkar və novator tərəflərin ayırd edilməsi, 4-cü – sosial ziddiyyətlərin aşkarı və onlara ictimai hadisə və proseslərin inkişaf mənbəyi kimi yanaşılması. Sosial fəlsəfə ilə cəmiyyəti öyrənən digər elmlər bir-birilə sıx qarşılıqlı təsirdə fəaliyyət göstərirlər. Belə ki, sosial fəlsəfə ən yüksək səviyyədə ümumiləşdirmələr aparır və öz müddəalarını daha mücərrəd formada ifadə edir. O, cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunauyğunluqlarını və meyllərini öyrənir. Buna görə də o, konkret ictimai elmlərə münasibətdə ümumi metodologiya rolunu oynayır. Sonra, sosial fəlsəfə cəmiyyətin inkişafının, bütövlükdə tarixi prosesin ümumi nəzəriyyəsi olduğu üçün ayr...

                                     
 • Qərarı ilə Fəlsəfə İnstitutunun adı dəyişdirilərək Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu adlandırılmışdır. Azərbaycan fəlsəfə tarixi, sosial - mənəvi inkişafın
 • bazasında, habelə fəlsəfə və iqtisadi nəzəriyyə ixtisaslarından ibarət yeni fakültə sosial elmlər və psixologiya fakültəsi yaradıldı. Sosial elmlər və psixologiya
 • Fəlsəfə və sosial - siyasi elmlər jurnalı Azərbaycanda fəlsəfə və sosial - siyasi elmlər sahəsində çap olunan jurnal. Fəlsəfə və sosial - siyasi elmlər
 • konkret adamların varlığında, sosial varlıqdan və ideal varlıqdan ibarət olan insan və onun şüurunun varlığından ibarətdir. Fəlsəfə insanın dünyaya münasibətinin
 • Siyasətin fəlsəfəsi. Bakı, Nafta - press, 2001, 307s. ikinci nəşr: Bakı, Təknur, 2010, 416 s. Siyasət sosial hadisədir Siyasət Politologiya Fəlsəfə
 • anlayış olaraq sosial - demokratiya sosial - demokratik axım və hərəkatların XX əsrdəki fəlsəfə və programları ilə eynilik təşkil edər. Sosial - demokratiya həm
 • linqvistika, politologiya və s. aid edilir. İctimai elmlər sosial elmlər təbiət elmlərii və fəlsəfə ilə birlikdə elmi biliklərin üç vacib sahəsindən biridir
 • Kafedranın elmi istiqaməti ümumilikdə Sosial fəlsəfə 09.00.11 - dən ibarətdir. Yəni, bu kafedra sosial fəlsəfənin predmetindən tutmuş onun tarixi
 • I dövr - fəlsəfə və ümumi psixologiya sahələrində biliklərin toplanması dövrü e.ə. VI əsrdən b.e XIX əsrinədək II dövr - təsviri sosial psixologiyanın
 • fevral 1975, Bakı - Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent, AMEA Elm Tarixi İnstitutunun Elmşünaslıq və elmin sosial problemləri şöbəsinin əməkdaşı. Səadət
 • MÜASİR FƏLSƏFƏ Müasir fəlsəfə 19 cu əsrin sonlarından bu günə qədər olan fəlsəfi fikirlərdir. Bu dövrün filosofları indiyə qədər var olan bir çox fəlsəfi
 • Qazaxıstan Milli Universitetində - fəlsəfə dinşünaslıq, kulturologiya, din fəlsəfəsi, dinlərin tarixi, ekologiya, sosial antropologiya, əməyin sosiologiyası

Users also searched:

fəlsəfə elmləri doktoru, sosial elmlər jurnalı,

...
...
...