Back

ⓘ Enerji - Enerji, Dayanıqlı enerji, Türkiyədə enerji, Alternativ enerji, Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi, Azərbaycan, Qaranlıq enerji, Kalori ..
                                               

Enerji

Enerji - fiziki kəmiyyət. Onun işarəsi E -dir. Ancaq çox vaxt müxtəlif enerji növləri üçün başqa işarələmələrdən də istifadə olunur. Sİ ölçü sistemində enerji Coul ilə ölçülür. Enerji fizikada verilmiş sistemin iş görmə qabiliyyəti kimi başa düşülür. Enerji müxtəlif formalarda yarana bilir. Enerji anlayışı 1852-ci ildə ilk dəfə şotlandiyalı fizik Con Rankine tərəfindən tətbiq edilir. Burada məqsəd qüvvəni daxili təsirdən fərqləndirmək idi. Qabaqlar enerjini qüvvə növü kimi səciyyələndirirdilər, məsələn, "saxlanmış qüvvə" kimi. Bu bir tərəfdən fiziki olaraq səhv olmuş, digər tərəfdən yalnız ...

                                               

Dayanıqlı enerji

Dayanıqlı enerji - "gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətindən ödün vermədən bu günün ehtiyaclarını qarşılayacaq" şəkildə istehsal olunan və istifadə olunan enerji. Bu, onun ətraf-mühitə olan təsirləri nəzərə alındıqda yaşıl enerji və təmiz enerji konsepsiyaları yaxın olduğunu göstərir. Dünyanın elektrik, istilik, soyutma və transport gücünü dayanıqlı enerji vasitəsi ilə əldə etmək 21-ci əsrdə bəşəriyyətin qarşılaşdığı ən böyük çətinliklərdən biri olaraq qəbul edilir. Enerji istehsalı və istehlakı insanın səbəb olduğu və qlobal istiləşməyə gətirib istixana qaz emissiyasının ...

                                               

Türkiyədə enerji

Türkiyədə enerji mənbələri azdır, əsasən xaricdən asılı vəziyyətdədir. 1997-cı ildə elektrikin 38.5%-i hidroelektrik olmaqla 71.7%-i yerli mənbələr hesabına təmin olunurdusa, 2020-ci ildə daxildən bu tələbatın ödənilməsinin 35%-ə düşməsi ehtimal edilir. Enerjinin dəyişikliyə və çevrilməyə məruz qalmamış vəziyyətinə ilkin enerji mənbələri deyilir: neft, təbii qaz, kömür, hidravlik, nüvə, biokütlə, qabarma və çəkilmə, külək və günəş enerjisi kimi. İlkin enerji məhsullarının istehsalı ilə ikinci dərəcli enerji mənbələri əldə edilir: Elektrik, dizel, benzin, daş kömür, petrokok, LPG kimi. Adam ...

                                               

Alternativ enerji

Bilirsiniz ki,enerji insan həyatının bir hissəsinə çevrilib.Enerji-Müəyyən atom hissəciklərindən yaranan bir cisimdir.Enerji adı Fizikada E=MC2 düsturu ilə ifadə olunur.

                                               

Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi (Azərbaycan)

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi - Azərbaycan Respublikasında bərpa olunan enerji mənbələri və onlardan səmərəli istifadə sahəsində fəaliyyətin təşkilini və tənzimlənməsini təmin edən, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edən, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumdur.

                                               

Qaranlıq enerji

Qaranlıq enerji - fiziki kosmologiyada, astronomiyada, astrofizikada və fəza mexanikasında kainatı dayanmadan genişləndirdiyi və qalaktikaları bir-birindən uzaqlaşdırdığı hesab edilən bir enerji növü. Bilinən fizika qanunlarına görə hər hansı bir şəkildə hərəkətləndirilən bir cisim ya zamanla sürəti azalaraq dayanır ya da heç bir enerji itkisi yoxdursa, eyni sürətlə hərəkətinə davam edər. Məsələn, Dünyada atılan bir cismin sürəti azalır və bir müddət sonra dayanır. Bunun səbəbi Dünyada sürtünmədən və cazibə qüvvəsinə görə enerji itkisinə məruz qalmasıdır. Əgər cazibə qüvvəsi və havası olma ...

                                     

ⓘ Enerji

 • sistemində enerji Coul ilə ölçülür. Enerji fizikada verilmiş sistemin iş görmə qabiliyyəti kimi başa düşülür. Enerji müxtəlif formalarda yarana bilir. Enerji anlayışı
 • yaşıl enerji və təmiz enerji konsepsiyaları yaxın olduğunu göstərir. Dünyanın elektrik, istilik, soyutma və transport gücünü dayanıqlı enerji vasitəsi
 • Türkiyədə enerji mənbələri azdır, əsasən xaricdən asılı vəziyyətdədir. 1997 - cı ildə elektrikin 38, 5 - i hidroelektrik olmaqla 71, 7 - i yerli mənbələr hesabına
 • Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi - Azərbaycan Respublikasında bərpa olunan enerji mənbələri və onlardan səmərəli istifadə
 • Qaranlıq enerji ing. Dark energy - fiziki kosmologiyada, astronomiyada, astrofizikada və fəza mexanikasında kainatı dayanmadan genişləndirdiyi və qalaktikaları
 • Kinetik enerji - cismin və ya zərrəciyin öz hərəkəti hesabına malik olduğu enerjiyə deyilir. Kinetik enerji cismin kütləsi ilə sürətin kvadratı hasilinin
 • Qazaxıstanda enerji - Qazaxıstanda enerji və elektrik enerjisi istehsalı, istehlak və idxalı təsvir edir. Qazaxıstanın enerji siyasəti Qazaxıstanın enerji ilə əlaqəli
 • Azərbaycanda enerji enerji və elektrik istehsalı, istehlakı və ixracını təsvir edir. XIX əsrin sonunda dünyada ilk dəfə elektrik eneıjisinin istehsal
 • Bərpa olunan enerji - günəş, külək, dalğa, geotermal enerji su və digər bərpa olunan mənbələrdən alınan enerjiyə deyilir. Bu zaman təbiətdə daim baş verən
 • Başqırdıstanda enerji - Başqırdıstan Respubilkasının iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biri. Respublika üzrə fəaliyyətdə olan bütün enerji stansiyaların
 • Potensial enerji termini ilk dəfə Şotland mühəndisi və fiziki Villiam Renkin tərəfindən XIX əsrdə elmə daxil edilmişdir. Potensial enerji U - maddi cismin
Kinetik enerji
                                               

Kinetik enerji

Kinetik enerji - cismin və ya zərrəciyin öz hərəkəti hesabına malik olduğu enerjiyə deyilir. Kinetik enerji cismin kütləsi ilə sürətin kvadratı hasilinin yarısına bərabərdir: Ek=mv /2 Kinetik enerji haqqında teorem: Sabit qüvvənin işi kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir.

                                               

Enerji axınlarının biristiqamətliliyi qanunu

Enerji axınlarının biristiqamətliliyi qanunu”:– produsentlər tərəfindən mənimsənilən və onlarla birlikdə əmələ gələn enerji səpələnir və ya onların biokütləsi ilə birlikdə konsumentlərə, sonra isə hər bir trofiki səviyyədə axının dağılması ilə redusentlərə verilir; belə ki, əks axın ilkin daxil edilmiş enerjinin çox cüzi miqdarı qədər olduğundan" enerji dövretməsi” ndən danışmaq olmaz, ancaq enerji axınının köməyi ilə maddələrin dövretməsi mövcuddur.

Kalori
                                               

Kalori

Kalori - istiliyin sistemdən kənar vahidi; Adətən 1 q suyu 1 °C qızdırmaq üçün sərf olunan istilik miqdarı Kalori götürülür. Beynəlxalq kkal kimi beynəlxalq kvt. saatın 1/861 -i götürülür. Beynəlxalq vahidlər sistemində istilik vahidi couldur. 1 kal = 4.1868 C, 20 dərəcəli K = 4.181 C.K. müxtəlif vaxtlarda başqa temperatur intervallarında da təyin olunmuşdur.

Users also searched:

...
...
...