Back

ⓘ Riyaziyyat - Riyaziyyat, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, Tətbiqi riyaziyyat, Ensiklopediyası ..
                                               

Riyaziyyat

Riyaziyyat - real həyatın miqdar və fəza münasibətlərinə dair məsələlərin həllinin bu obyektin xassələrini zərurət üzündən ideallaşdırma yolu ilə tapılmasına əsaslanan elm, təbiət elmlərinin bazisi.

                                               

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu - elmi tədqiqat institutu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxildir. Direktor: AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Misir Cumayıl oğlu Mərdanov

                                               

Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsi - Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsi. Fizika-riyaziyyat fakültəsinin bazası əsa­sın­da yaradılmışdır.

                                               

Tətbiqi riyaziyyat

Tətbiqi riyaziyyat - riyazi metodların müxtəlif sahələrdə, o cümlədən fizika, mühəndislik, tibb, biologiya, biznes, kompüter elmləri və sənayedə tətbiqi. Beləliklə, tətbiqi riyaziyyat riyazi elmlə ixtisaslaşdırılmış biliyin birləşməsidir. "Tətbiqi riyaziyyat" termini, həmçinin riyaziyyatçıların riyazi modelləri formalaşdıraraq və öyrənərək praktiki problemlərin üzərində işlədiyi peşə ixtisasını təsvir edir. Keçmişdə praktiki tətbiqlər riyazi nəzəriyyələrin hansı ki, sonralar mücərrəd anlayışların öyrənildiyi xalis riyaziyyatda araşdırma mövzusu olmuşdur inkişafına təkan vermişdir. Beləlikl ...

                                               

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

Kompüter elmləri və İnformatika müəllimi ixtisasları üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlayan, yüksək elmi və texniki bazası olan Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi 45 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Fakültədə 18 professor və elmlər doktoru onlardan ikisi AMEA-nın həqiqi, biri isə müxbir üzvüdür, 52 dosent və elmlər namizədi çalışır. Fakültənin 4 müasir kompüter sinfi var. Fakültədə elmi-pedoqoji kadrların hazırlanmasına xüsusi fikir verilir. Fakültənin hal-hazırda 16 ixtisas üzrə 130 magistrantı,11 doktorantı və 8 dissertantı var. Fakültədə müntəzəm olaraq elmi seminarlar ...

                                               

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat fakültəsi

Ali Pedaqoji İnstitut yaradılarkən, burada təşkil edilən üç şöbədən biri Fizika-riyaziyyat şöbəsi idi. 1930-cu ildə Pedaqoji İnstitut ali təhsil ocağı kimi yenidən təşkil ediləndə Fizika-riyaziyyat şöbəsi müstəqil fakültəyə çevrildi. Şöbə kimi fəaliyyətə başlayan fakültənin ilk dekanı M.R.Əfəndiyev olmuşdur. Fizika-riyaziyyat fakültəsi 1969-cu ildə iki müstəqil fakültəyə bölündü:Riyaziyyat və Fizika fakültəsi. Ötən illər ərzində fakültədə riyaziyyat, riyaziyyat-informatika ixtisasları üzrə kadr hazırlanınışdır. Hazırda fakültədə 3 ixtisas üzrə yüksək ixtisaslı müəllim kadrları hazırlanır. ...

                                     

ⓘ Riyaziyyat

 • Riyaziyyat - real həyatın miqdar və fəza münasibətlərinə dair məsələlərin həllinin bu obyektin xassələrini zərurət üzündən ideallaşdırma yolu ilə tapılmasına
 • fizika - riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Misir Cumayıl oğlu Mərdanov 1959 - cu il Azərbaycan SSR EA Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun riyaziyyat şöbəsinin
 • Universitetinin Mexanika - riyaziyyat fakültəsi - Bakı Dövlət Universitetinin mexanika - riyaziyyat fakültəsi. Fizika - riyaziyyat fakültəsinin bazası əsa sın da
 • Tətbiqi riyaziyyat - riyazi metodların müxtəlif sahələrdə, o cümlədən fizika, mühəndislik, tibb, biologiya, biznes, kompüter elmləri və sənayedə tətbiqi
 • Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi - Bakı Dövlət Universitetinin ən müasir fakültələrindən biri. Kompüter elmləri və İnformatika müəllimi ixtisasları
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat fakültəsi - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fakültəsi. Ali Pedaqoji İnstitut yaradılarkən
 • Ali riyaziyyat - ali məktəblərdə riyaziyyatın mühəndislik və başqa texniki ixtisaslar üçün riyazi əsasını öyrədən hissəsidir. Sırf riyaziyyat ixtisası
 • Diskret riyaziyyat - Kökündən diskret olan riyazi strukturları ilə maraqlanan və davamlılıq ehtiva etməyən mövzularını əhatə edən riyaziyyat sahəsidir
 • Riyaziyyat Ensiklopediyası The Encyclopedia of Mathematics EOM - onlayn viki şəklində riyaziyyat üçün pulsuz böyük arayış əsəridir. Bu əsər kitab və
 • məsələlər olan yeddi riyazi problem. Problemin hər birinin həllinə Kley Riyaziyyat İnstitutu 1 000 000 ABŞ dolları həcmində mükafat vəd edir. Kley institutu
 • Kenquru Beynəlxalq Riyaziyyat Müsabiqəsi ing. International Mathematical Kangaroo - məktəblilər arasında riyaziyyat fənni üzrə keçirilən beynəlxalq müsabiqə
Bölmə (riyaziyyat)
                                               

Bölmə (riyaziyyat)

Bölmə - 4 sadə hesab əməlindən biri. Vurmanın tərsidir.Ədədin qalıqsız bölündüyü hər bir ədəd həmin ədədin böləni adlanır. Bölmə elə əmələ deyilir ki, nəticədə alınan ədədi bölən ədədə vurduqda bölünən ədəd alınır. Bölmənin komponentləri bölünən, bölən və qismətdir. Məsələn, 8:2=4 bərabərliyində 8 - bölünən, 2 - bölən, 4 - isə qismət adlanır.

Riyaziyyat Ensiklopediyası
                                               

Riyaziyyat Ensiklopediyası

Riyaziyyat Ensiklopediyası)-onlayn viki şəklində riyaziyyat üçün pulsuz böyük arayış əsəridir. Bu əsər kitab və CD-ROM şəklində də mövcuddur.Bu ensiklopediya, Sovet Matematiçeskaya entsiklopediyasından tərcümə olunmuşdur ki, ilk İvan Vinoqradov tərəfindən rus dilində redaktə və nəşr edilmişdir.

                                               

Açıq kürə (riyaziyyat)

n {\displaystyle n} - ölçülü fəzada M 0 = x 1 − x 0 1 2 + x 2 − x 0 2 + … + x n − x 0 n 2 < r {\displaystyle MM_{0}={\sqrt {x_{1}-x_{0}^{1}^{2}+x_{2}-x_{0}^{2}^{2}+\ldots +x_{n}-x_{0}^{n}^{2}}}

Arximed spiralı
                                               

Arximed spiralı

Polyar koordinat sistemində r, θ bu bərabərliklə təsvir olunur r = a + b θ {\displaystyle \,r=a+b\theta } burada a və b real ədədlərdir. a parametrinin dəyişməsi spiralı fırladır, b isə ardıcıl fırlanmalar arasında məsafəni tənzimləyir.

Bernulli paylanması
                                               

Bernulli paylanması

Bernulli paylanması - ehtimal nəzəriyyəsi və statistikada p ehtimalla 1 uğur dəyəri alır və q=1-p ehtimalı ilə 0 xəta dəyərini alır. Beləliklə, əgər X təsadufi dəyişəndirsə, bu paylanma ilə alırıq: Pr X = 1 = 1 − Pr X = 0 = 1 − q = p. {\displaystyle \PrX=1=1-\PrX=0=1-q=p.\!}

                                               

Bərabər işarəsi

XVI əsrə qədər bütün riyaziyyatçılar özlərinə xas bərabərlik işarəsindən istifadə edirdilər və vahid işarə olmadığından bir-birilərini çətin başa düşürdülər. Emre Robert Rekorde 1557-ci ildə The Whetstone of Witte adlı əsərində: Bərabərdir sözünü bezdirici bir şəkildə tez-tez istifadə etmək əvəzinə öz işlərimdə də istifadə etdiyim iki paralel xətdən istifadə etmək olar deyərək ilk dəfə istifadə etmişdir.

Çıxma
                                               

Çıxma

Çıxma - 4 sadə hesab əməlindən biri. Cəmin tərsidir. Çıxmanın komponentləri azalan, çıxılan və fərqdir. Fərq, çıxmanın üçüncü komponentidir. Ədəddən ədədi çıxdıqda alınan ədəd fərq adlanır. Çıxmanın formulu: z = x − y {\displaystyle z=x-y}

                                               

Daimi

Sabit, Daimi və ya konstant - baxılan proses çərçivəsində öz parametrlərini və əhəmiyyətini dəyişməyən ölçü və ya istinad mərkəzi.

Dirixlet eta funksiyası
                                               

Dirixlet eta funksiyası

Dirixlet eta funksiyası - Riyaziyyatda η s = 1 − 2 1 − s ζ s {\displaystyle \eta s=\left1-2^{1-s}\right\zeta s} olaraq təyin edilən funksiya. Burada ζ Rieman zeta funksiyasını göstərməkdədir.

Ədədi analiz
                                               

Ədədi analiz

Ədədi analiz - riyaziyyatın, riyazi formalaşdırılmış probemlərin həll üsullarının tapılmasına həsr olunmuş bölməsi; mücərrəd riyazi məsələlərin dəqiq və ya tətbiqi həllərinin tapılması üsullarının axtarılması. Kompüterlər öz sürətləri və hesablama imkanları hesabına belə araşdırmaları əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir və tezləşdirir.

Users also searched:

...
...
...